Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος χορηγούνται Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης στους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δύναται να κατανέμονται πιστωτικές μονάδες ECVET, οι οποίες αποτυπώνουν την καταβληθείσα προσπάθεια και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτά ένας/μία εκπαιδευόμενος/η σε ένα πρόγραμμα.

Σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων, τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, Βεβαίωση Παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται καιστις περιπτώσεις εκείνες, όπου κάποιος παρακολούθησε, αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΔΒΜ που οργανώνει το ΠΚ, χορηγούνται Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης στους/στις εκπαιδευόμενους/ες που ολοκληρώνουν επιτυχώς την επιμόρφωσή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Οι Ε.Υ., μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ πίνακα με τα στοιχεία των επιτυχόντων, προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο κι τον/την Διευθυντή/ντρια του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Ε.Υ. του προγράμματος και αποστέλλονται από τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στους/στις εκπαιδευμένους/ες.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να κατανέμονται πιστωτικές μονάδες ECVET, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση, οι οποίες αποτυπώνουν την καταβληθείσα προσπάθεια και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα (1 ECVET ισούται με 25-30 ώρες φόρτου εργασίας για τον επιμορφούμενο).

Στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται κατ' ελάχιστο, το αντικείμενο της επιμόρφωσης/κατάρτισης, το είδος του προγράμματος ΔΒΜ (συνεχιζόμενη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση κ.λ.π.), η διάρκεια (μήνες/ώρες) και η μέθοδος υλοποίησης.

Πιστοποιητικό απονέμεται όταν οι συμμετέχουσες/οντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος (το ποσοστό των απουσιών δεν υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης), έχουν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του και έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα έκδοσης Συμπληρώματος Πιστοποιητικού (Europass), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι θεματικές ενότητες.

Βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται στις/στους συμμετέχουσες/οντες σε προγράμματα για τα οποία δεν προβλέπεται κάποια μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευομένων ή σε περίπτωση που οι συμμετέχουσες/οντες δεν έχουν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση που έχει προβλεφθεί από το πρόγραμμα.

______________

Όλα τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις είναι σε μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών εγγράφων, έτσι φέρουν άυλη ψηφιακή υπογραφή (από την εξουσιοδοτημένη προς τούτο, προϊσταμένη του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης). Η άυλη ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται μέσω της υπηρεσίας Websign του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η εγκυρότητα της επαληθεύεται από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Το έγγραφα αυτά (πιστοποιητικά/βεβαιώσεις) διακινούνται νόμιμα και έγκυρα προς άλλες υπηρεσίες ή φορείς,  μόνο αυτούσια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφοριακού συστήματος και όχι εκτυπωμένα.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του, δεν εκδίδει πλέον πιστοποιητικά/βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή.

______________