ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΔΙΒΙΜ

Πρόεδρος

Γιώργος Κοσιώρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Τα μέλη του Συμβουλίου (με θητεία 25/4/2022 έως 24/4/2026, σύμφωνα με απόφαση της 483ης/14-4-2022 τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου) αποτελούνται από:

- τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ

- τον Διευθυντή του ΚΕΔΙΒΙΜ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (Σύμφωνα με απόφαση της 481ης/17-3-2022 τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου, ΑΔΑ: 6Η2Θ469Β7Γ-ΦΓΛ)

- από έναν εκπρόσωπο τακτικό/ αναπληρωματικό κάθε Σχολής του Ιδρύματος

Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ:  Αλέξανδρος Μαριδάκης, ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

ΣΧΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Φιλοσοφική Μήνη Παναγιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας Τέγος Σπυρίδωνας, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Αγωγής Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής ΠΤΔΕ Ελευθεράκης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΠΕ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Στυλίδης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πετούση Βασιλική, Αναπλ.Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Στάθη Ιάσμη, ΕΔΙΠ ΣΘΕΤΕ Φασουλάς Χαράλαμπος, ΕΔΙΠ ΣΘΕΤΕ
Ιατρική Σχολή Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής Ιατρικής Σουρβίνος Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικής