Το ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί Προγράμματα στην ελληνική, ή άλλη επίσημη ευρωπαϊκή γλώσσα με στόχο:

  • Τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, συμβάλλοντας ποιοτικά στην αύξηση απασχολησιμότητας, στην ενίσχυση της κινητικότητας, στην κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
  • Την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη σε νευραλγικούς τομείς για την ελληνική οικονομία.
  • Την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
  • Συμπλήρωση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν από το τυπικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Επικύρωση των γνώσεων και πιστοποίηση της ανεπίσημης, άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε από μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία.
  • Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων και πιστοποίηση της απόκτησης αυτών, μέσω της αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων, πλήρως ευθυγραμμισμένων με τις προδιαγραφές συγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων.
  • Βελτίωση της ελκυστικότητας της ποιότητας και των επιδόσεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.
  • Συνδρομή του ακαδημαϊκού δυναμικού του Πανεπιστημίου στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας ,της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας.
  • Δημιουργία συμπράξεων και διεπιστημονικών συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης.