Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (στο εξής, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.) ιδρύθηκε με τη με αρ. 26065/Ζ1/2018 απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 604) ως ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τις ιδρυτικές του διατάξεις και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας, οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
 • Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με τις Περιφέρειες, τους Δήμους, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και μη κρατικούς φορείς.
 • Συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους.
 • Δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας (συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επαγγελματική κατάρτιση).
 • Πιστοποίηση Προσόντων (αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης), κ.λ.π.

Για τη συμμετοχή σας σε όλες τις πιο πάνω δράσεις και τα έργα και προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚ ή/και τη συνεργασία σας με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ., το Πανεπιστήμιο Κρήτης συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απλά και ειδικών κατηγοριών, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθώς και το ν. 4624/2019 (Α΄137), όπως ισχύει, και, ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5, 26 και 29-33.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής, καθώς διέπει το σύνολο των δράσεων και προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ. και η συμμετοχή σας σε αυτά συνιστά γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πρακτικών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, της οποίας οι όροι διέπουν στο εξής κάθε μεταξύ μας συμβατική σχέση.

Η παρούσα Πολιτική τροποποιείται τακτικά, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές τροποποιήσεις και τις οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε την Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να λαμβάνετε γνώση των επικαιροποιημένων διατάξεων και όρων που διέπουν τη συμβατική μας σχέση.

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που επεξεργαζόμαστε, προέρχονται από εσάς όταν επικοινωνείτε ή συμβάλλεστε μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως, λόγω αιτήσεων συμμετοχής/ενδιαφέροντος σε/για δράσεις, έργα και προγράμματα ως εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος, συμμετοχής σε έργα και προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ, εγγραφής σε μητρώα του ΚΕΔΙΒΙΜ, αιτήσεις κάθε είδους μέσω έγχαρτου, ηλεκτρονικού ή άλλου πρωτοκόλλου, συμμετοχής σε εκδηλώσεις, συνέδρια, και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο των σκοπών του ΚΕΔΙΒΙΜ). Ειδικότερα, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου σε ΑΕΙ)
 • Στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας (πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Πληροφορίες εργασίας και βιογραφικού (θέση, ιδιότητα, γνωστικό αντικείμενο)
 • Πληροφορίες για τις σπουδές (πτυχία, ιδρύματα, μετεκπαιδεύσεις, εξειδικεύσεις, ξένες γλώσσες και άλλες δεξιότητες)
 • Στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία προσωπικής εταιρίας, σκοπός - αντικείμενο, χώρα, διεύθυνση-αριθμός, δήμος, Τ.Κ., ΑΦΜ, αριθμός λογαριασμού τραπέζης κα).
 • Φωτογραφίες, εικόνα προσώπου και ήχος φωνής μέσω βιντεοσκοπήσεων κάθε μορφής ή και μαγνητοφωνήσεων κάθε μορφής.
 • Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις, δεδομένα ειδικών κατηγοριών, δηλαδή, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 1. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας συννόμως, με διαφάνεια, ακρίβεια, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης, με τη λήψη όλων των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας και σύμφωνα με τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.uoc.gr/university/gdpr.html) και διέπει και την παρούσα πολιτική μας.

 1. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων:

Καταρχήν, η επεξεργασία των δεδομένων εδράζεται στη διάταξη της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (για τα απλά δεδομένα) και της περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 (για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών) του ΓΚΠΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 4624/2019.

Στις περιπτώσεις σύναψης, εκτέλεσης και εκπλήρωσης σύμβασης, η επεξεργασία των δεδομένων εδράζεται στη διάταξη της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 6 (για τα απλά δεδομένα) και της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 9 (για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών) του ΓΚΠΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του ν. 4624/2019.

Κατ’ εξαίρεση και όταν δηλωθεί ρητώς από το ΚΕΔΙΒΙΜ, η επεξεργασία των δεδομένων σας εδράζεται στη διάταξη της περ. (α) της παρ. 1 άρθρου 6 (για τα απλά δεδομένα) και της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 9 (για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών) του ΓΚΠΣ για τη λήψη έγγραφης συγκατάθεσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί με προσωπική αίτηση, χωρίς η ανάκληση αυτή να εμποδίζει την επεξεργασία που μέχρι τότε πραγματοποιήθηκε.

 1. Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και διαγραφή τους:

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα συμβάλλεστε με το Ίδρυμα και το ΚΕΔΙΒΙΜ και, ακολούθως, για το χρονικό διάστημα που ο νόμος απαιτεί αυτά να διατηρούνται για την επίτευξη των σκοπών του ΚΕΔΙΒΙΜ και τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται με τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας.

 1. Αποδέκτες των δεδομένων και διαβιβάσεις αυτών:

Για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη διαβίβασης. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, η Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ, η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Συμβούλιο του Ιδρύματος, η Σύγκλητος του Ιδρύματος, ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι δημόσιες αρχές, υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο ερευνών δεν νοούνται αποδέκτες κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων:

Κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να ασκεί με έγγραφη αίτησή του τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που ορίζονται στον ΓΚΠΔ και το ν. 4624/2019, ενόψει της φύσης του νομικού μας προσώπου και τον σκοπό εκπλήρωσης καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.

 1. Δικαίωμα αναφοράς: Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή για την υποβολή αιτήσεων και αναφορών σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 2. Επικοινωνία με ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.:

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 1. Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης:

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.