Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε αποδέκτες υπηρεσιών και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει όλους τους αποδέκτες υπηρεσιών της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται. Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους αποδέκτες υπηρεσιών
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των αποδεκτών των υπηρεσιών
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων των αποδεκτών υπηρεσιών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες του Οργανισμού λειτουργούν αποτελεσματικά

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας ο Οργανισμός λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

  • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ομάδας Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Ο Οργανισμός παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
  • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης


Ο Πρόεδρος

Διασφάλιση ποιότητας Μο.Δι.Π.

Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος

Δείτε εδώ το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως εγκρίθηκε στην 396η Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 1-11-2018.

 

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Εκπαιδευομένων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης