1. Σκοπός του Προγράμματος είναι η συμβολή στη διαμόρφωση της επαγγελματικής προσωπικότητας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα κατέχει όλες τις βασικές γνώσεις του πεδίου, τις θετικές στάσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες να τις εφαρμόσει στη πράξη στο ατομικό του επαγγελματικό πεδίο.

2. Στόχοι του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων:

2.1.  προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές ενότητες για να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης:

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) ,

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Σχολές Γονέων,

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), εκπαιδευτικές δομές οργανισμών και επιχειρήσεων

2.2. προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος ως ακολούθως:

Α. Θεωρητικό μέρος (και του Προγράμματος επιμόρφωσης)

Εξέταση με γραπτή δοκιμασία συνολικής διάρκειας μίας (1) ώρας, η οποία περιλαμβάνει από τρία (3) έως πέντε (5) ερωτήματα που απαιτούν μία σύντομη απάντηση ανοικτού τύπου και συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 30%.

Β. Πρακτικό μέρος (της εξέτασης)

Εξέταση με παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής και παρουσία τουλάχιστον 5 συνυποψηφίων, διάρκειας 20 λεπτών,  η οποία καταγράφεται με ηλεκτρονικό μέσο, η οποία ακολουθείται από  Συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών.

 

3. Το Πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

στο θεωρητικό μέρος τόσο την παρουσίαση όλων των ερωτήσεων και των ενδεικτικών-προτεινόμενων απαντήσεων συμπληρωμένων με τα σχόλια του εκπαιδευτή που περιλαμβάνει το Θεματολόγιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Αθήνα, Ιούλιος 2014) με τη μορφή βιντεοσκοπημένων παραδόσεων. Επίσης, περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση σε μικροδιδασκαλίες, αλλά και

σε πρακτικό μέρος άσκηση Μικροδιδασκαλίας, σε θέμα επιλογής του καταρτιζόμενου, η οποία προτείνεται να πραγματοποιηθεί διά ζώσης, για όσους έχουν τη δυνατότητα αυτή. Παρουσιάζονται πλήθος από υποδειγματικές μικροδιδασκαλίες θεμελιωμένες στη διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτή σε πληθώρα θεμάτων.

Δείγμα διδασκαλίας πατήστε ΕΔΩ

4. Σε ποιους απευθύνεται:

 • Ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών τους
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Υποψηφίους Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. ΔΙΕΚ. ΚΔΒΜ, κ.ά.
 • Αποφοίτους Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015). 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (λ.χ. πληροφορική, οικονομία, τεχνολογία τροφίμων), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να διδάξει σε ενηλίκους σε δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 

5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

Κάθε πτυχιούχος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υ.Α. ΓΠ/20082, ΦΕΚ 2844/23-10-2012, άρθρο 3, περί Διαδικασίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας).

Ήτοι:

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όσοι κατέχουν:

 • Τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενοι κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους.

6. Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

 

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται σε 230€.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε έως τρεις δόσεις.

Για την εφάπαξ πληρωμή του προγράμματος παρέχεται έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες.