Σκοπός

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με μεθόδους, εργαλεία και εφαρμογές ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε θέματα παιδαγωγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων, για Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων

 •   Να αναγνωρίζουν  τις βασικές αρχές σχεδιασμού eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων, για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 •  Να διακρίνουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο δεξιοτήτων

 •   Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν eLearning & Blended Learning Συνεργατικά Περιβάλλοντα, για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 •  Να δημιουργούν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε διαδικτυακό περιβάλλον.
 •   Να διαχειρίζονται eLearning & Blended Learning Συνεργατικά Περιβάλλοντα, για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Να εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μεθόδου σε δια ζώσης, εξ αποστάσεως και μεικτή / συνδυαστική εκπαίδευση.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε Σύγχρονα Περιβαλλόντων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 • Να σχεδιάζουν ιστοσελίδες
 • Να δημιουργούν διαδραστικά εκπαιδευτικά βίντεο και διαδραστικές ασκήσεις.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν eLearning & Blended Learning εκπαιδευτικά προγράμματα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο ικανοτήτων /στάσεων

 • Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.