Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων προηγμένων τεχνικών στατιστικής και μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων όσον αφορά στην επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και την εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα της εργασίας ή της έρευνας τους. Επιπλέον, η ανάπτυξη συνθετικής σκέψης (π.χ. συνδυασμός αλγορίθμων) για την ανάλυση δεδομένων και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

 Γνωστικές δεξιότητες 

•  Ικανότητα χρήσης της R και επιλογής των κατάλληλων βιβλιοθηκών για το εκάστοτε πρόβλημα.

•  Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθμων.

•  Ικανότητα αναγνώρισης και επιλογής αλγορίθμου ανάλογα με το πρόβλημα.

•  Ικανότητα εφαρμογής αλγορίθμων με τη χρήση της R.

•  Ικανότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

 Ψυχοκινητικές δεξιότητες 

•  Ικανότητα αντίληψης της λογικής των τεχνικών και των αλγορίθμων.

•  Ικανότητα ανάπτυξης συνθετικής σκέψης.

•  Ικανότητα λήψης αποφάσεων.

•  Ικανότητα μεταφοράς της γνώσης.

 Συμπεριφορές/Στάσεις

•  Ανάπτυξη προθυμίας στην υιοθέτηση νέων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων

συνυφασμένων με την ψηφιακή τεχνολογία.

•  Αποδοχή των εργαλείων και των τεχνικών που βασίζονται στην ψηφιακής τεχνολογία.

•  Ενθάρρυνση των συναδέλφων τους να ενσωματώνουν τη ψηφιακή τεχνολογία στην εργασία τους.

•  Βελτίωση την προσαρμοστικότητά στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και προβλημάτων.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Κατηγορίες

Ποσοστόέκπτωσης 20%

 

·         Άνεργοι

20

 

·         Απόφοιτοι του ΠΚ

20

 

·         Μεταπτυχιακοί φοιτητές

20

 

·         ΑμεΑ

20

 

·         Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000

20

 
 

·         Πολυτεκνία –   Τριτεκνία   (πολύτεκνος   ή   μέλος   πολύτεκνης οικογένειας)

20

 
 

·         Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

20

 

·         Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ

20

 

·         Αδιόριστοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

20

 
 

·         Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης

20

 

 

Κόστος συμμετοχής : 300 €
Τρόπος καταβολής τελών : 2 δόσεις

Παρακαλώ δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ