Σκοπός

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της επιστήμης της Ψυχολογίας με κύριο στόχο την επιτυχή επίλυση κάθε είδους κρίσης (αναπτυξιακή κρίση, λήψη απόφασης, ακούσιες αλλαγές στη ζωή), και σκοπό την προαγωγή της  ψυχικής υγείας του ανθρώπου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Η επιστήμη αυτή βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα πεδία δράσης του ανθρώπου και κυρίως στην εκπαίδευση, καθώς στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, στόχος που συνάδει με το σκοπό της ίδιας της εκπαίδευσης.

Η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης αποτελεί κλάδο της Κοινωνιολογίας. Παρουσιάζει την εκπαίδευση ως έναν πολυσύνθετο κοινωνικό θεσμό μετάδοσης γνώσης αλλά και αναπαραγωγής των υφισταμένων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δομών. Εξετάζει τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού θεσμού μέσω των βασικών θεωριών που εξηγούν τη δομή και κυρίως τις λειτουργίες της εκπαίδευσης, καθώς και τη συσχέτισή της με ευρύτερες αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων, κυρίως της Δύσης.

Η κοινωνιολογία της εργασίας, που αξιοποιείται στο πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους της κοινωνιολογίας, αντανακλώντας και τον κυρίαρχο ρόλο της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Η σύγχρονη κοινωνιολογία της εργασίας θεωρείται ως ένα ανομοιογενές επιστημονικό πεδίο, η πορεία του οποίου αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που σημειώνονται στο πεδίο της εργασίας και της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό και στην Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού απαιτείται μία προσέγγιση εξατομικευμένη, όπως επιχειρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα

 Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός/Η Συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνιολογικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς πραγματεύεται σημαντικά ζητήματα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου.

Η ικανότητα του νεαρού, και όχι μόνο, ατόμου για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του απαιτεί την απόκτηση δεξιοτήτων ωφέλιμων για τη ζωή του, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίζει τη θέση του σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού-συμβούλου σταδιοδρομίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις συνεχείς και ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές, και εργασιακές εξελίξεις, καθιστά αναγκαία και  επιτακτική την επιστημονική κατάρτιση του σε τομείς που θα του επιτρέπει να κατανοεί την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού και την αλληλεπίδραση που έχει με το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης.

Η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό στα επιστημονικά πεδία της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και του Προσανατολισμού παρέχει σε αυτόν τα εξής:

Α) την κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου ψυχισμού, των παραμέτρων που συντελούν στην πρόληψη ψυχικών προβλημάτων και στην προώθηση της επαρκούς προσωπικής ανάπτυξης του μαθητή, αλλά και το σχεδιασμό δράσεων σε επίπεδο ατόμου και ομάδας, οδηγώντας σε μια αρμονική συνύπαρξη των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία μερών.

Β) τη δυνατότητα παρεμβάσεων με σκοπό την προώθηση της συγκροτημένης επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής ωριμότητας των μαθητών και την αύξηση της επάρκειά τους στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Γ) τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις δικές του ψυχικές δυνατότητες για την επαρκή άσκηση των καθηκόντων του, στοχεύοντας στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη.

Σε ποιους απευθύνεται :

«Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β (βασικού επιπέδου) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΦΕΚ 617/14-02-2022, άρθρο 6, απαιτείται να διαθέτουν

  • Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
  • Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου, όπως του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης»

Άρα το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο και απευθύνεται σε:

  • Ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών τους
  • Πιστοποιημένους ή μη Εκπαιδευτές ενηλίκων
  • Υποψηφίους Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
  • Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. ΔΙΕΚ. ΚΔΒΜ, κ.ά.
  • Αποφοίτους Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015). 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (λ.χ. πληροφορική, οικονομία, τεχνολογία τροφίμων), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να διδάξει σε ενηλίκους σε δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Σημειωτέον ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνουν α. προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, επαγγελματικού προσανατολισμούκαι β. Γραπτή εξέταση (τεστ)

Πιστοποίηση προγράμματος

Το πρόγραμμα θεωρείται πιστοποιημένο για το επίπεδο Β’ σύμφωνα με το ΦΕΚ 617/14-02- 2022, άρθρο 6, το οποίο προϋποθέτει οι υποψήφιοι να έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα 250 ωρών και να έχουν υλοποιήσει πρακτική άσκηση 200 ωρών τουλάχιστον, η οποία πραγματοποιείται με την ατομική ευθύνη τους ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.


Πρακτική Άσκηση
1. Η πρακτική άσκηση σκοπό έχει να προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να μελετήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές και τις δεξιότητες της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε χώρους ειδικευμένους σε παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η πρακτική άσκηση αξιολογείται μεν αλλά δεν βαθμολογείται. Με την αξιολόγησή της πιστοποιείται η επιτυχής
πραγματοποίησή της.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών έχει συνολική διάρκεια διακοσίων (200) ωρών και δύναται να αρχίζει μετά την 3η εβδομάδα της θεωρητικής κατάρτισης της φοίτησης.
3. Ο αριθμός των ημερών στις οποίες πραγματοποιούνται οι παραπάνω ώρες πρακτικής άσκησης, όπως και το ωράριο στο οποίο πραγματοποιούνται, ρυθμίζεται σε συνεργασία μεταξύ επιμορφούμενου και φορέα στη βάση των αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων και των δύο πλευρών.
4. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται είτε σε χώρους φορέων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής ή/και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, είτε με ανάλογες δράσεις, οι οποίες ανατίθενται στους σπουδαστές από τον εκπαιδευτή εκπαιδευτών και πιστοποιημένο (ΑΙ) και βεβαιώνονται από τον τελευταίο.
5. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ενδεικτικώς στους παρακάτω φορείς: Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστήμιων και ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΟΠΠΕΠ, ΕΛΕΣΥΠ, ΚΕΔΑΣΥ, Συμβουλευτικά Κέντρα Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά Σχολεία/Ιδρύματα, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Ειδικές Σχολικές Μονάδες, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Νοσοκομεία / Κλινικές / Κέντρα Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα – Κοινότητες Σχετικά με Εξάρτηση, Ιδρύματα Προστασίας Ανηλίκων & για Κακοποιημένα Άτομα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Παλιννοστούντων (ΚΕΠΥΠ), Κοινωνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων, ΚΑΠΗ, Ιδιωτικά Γραφεία/Κέντρα Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αρχιεπισκοπής, Κέντρα Εποπτείας Υγείας και Πρόνοιας, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων κλπ.

Μέθοδος υλοποίησης (ποσοστά %)
Εξ αποστάσεως
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 36 ώρες (12 %)
Ασύγχρονη 264 ώρες (88 %)
Πρακτική άσκηση 200 ώρες (με ευθύνη του επιμορφούμενου)
Συνολικά 500 ώρες

Κόστος 

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται σε 380 € με δυνατότητα καταβολής έως τρεις δόσεις.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες

 

Ποσοστό έκπτωσης

…%

·εφάπαξ πληρωμή του προγράμματος

      10

·Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια.

     10

·Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης

     10

· Ήδη ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ενός προγράμματος ή παράλληλη παρακολούθηση και των δυο προγραμμάτων α. «Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σταδιοδρομία: Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση»  &  β. «Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Μικροδιδασκαλίες για Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

     10

*Σε κάθε περίπτωση ισχύει μόνο μια έκπτωση, δηλαδή δεν γίνονται εκπτώσεις συνδυαστικά.