Σκοπός του Προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά όχι μόνο να αντιμετωπίσουν προβλήματα του μαθητικού πληθυσμού κατά τη διαδικασία της μάθησης, αλλά και να διαχειριστούν προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη. Διαχρονικές έρευνες που μελετούν την ψυχολογία σε εκπαιδευτικά πλαίσια αναδεικνύουν τον ρόλο των γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων για τη βελτίωση της επίδοσης και την προώθηση της ευημερίας του μαθητικού πληθυσμού. Ωστόσο, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συχνά εκτιμούν ότι οι σχετικές θεωρητικές τους γνώσεις δεν επαρκούν και ότι χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση για την πρακτική αξιοποίηση αυτών των γνώσεων στο σχολικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν σε πρακτικό επίπεδο να διευκολύνουν τη μάθηση και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών και μαθητριών τους.

Στόχοι του προγράμματος

Γνωστικές δεξιότητες

Αναμένεται οι επιμορφούμενοι/ες:
1. Να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των πλαισίων (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα) στην ανάπτυξη, τη μάθηση και την ευημερία του μαθητικού πληθυσμού.
2. Να κατανοούν τις γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.
3. Να συνειδητοποιούν τις συναισθηματικές εμπειρίες του μαθητικού πληθυσμού και των εκπαιδευτικών και τις επιδράσεις τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.
4. Να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των αλληλεπιδράσεων των συναισθηματικών και γνωστικών διεργασιών κατά τη διαδικασία της μάθησης.

Ψυχοκινητικές δεξιότητες

1. Να αξιοποιούν τη μεταγνώση και τη φθίνουσα καθοδήγηση για την αυτορρύθμιση της μάθησης.
2. Να σχεδιάζουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης.
3. Να καλλιεργούν τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση για τη διαχείριση της συμπεριφοράς του μαθητικού πληθυσμού.
4. Να σχεδιάζουν δραστηριότητες για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και τη μείωση του άγχους εξέτασης του μαθητικού πληθυσμού.

Συμπεριφορές/Στάσεις

1. Να καλλιεργούν την κουλτούρα της θετικής ψυχολογίας στη σχολική τάξη, αναπτύσσοντας δράσεις και πρακτικές που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα του μαθητικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευάλωτων
ομάδων.
2. Να αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως μια κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία και να καλλιεργούν μορφές μάθησης που ευνοούν την ανάπτυξη των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών του μαθητικού
πληθυσμού.
3. Να διαμορφώνουν συμπεριφορά συμπερίληψης και άρσης των στερεοτύπων και των διακρίσεων τόσο εντός όσο και εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται 

  • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.
  • Σε φοιτητές μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών παιδαγωγικών ή καθηγητικών σχολών.
  • Σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης.
  • Σε ψυχολόγους που απασχολούνται στην εκπαίδευση και ασχολούνται με μαθητικό πληθυσμό.

 

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής είναι 250 ευρώ
Τρόπος καταβολής τελών : 50 ευρώ προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος και εξόφληση σε 2 δόσεις  των 100 ευρώ το Νοέμβριο του 2024 και τον  Ιανουάριο του 2025.