Σκοπός και στόχοι του προγράμματος.

Στη σύγχρονη εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας, η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογίες ΤΠΕ και απευθύνεται άτομα με μηδενικό ή πολύ βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών και κανόνες ασφάλειας. Επίσης περιλαμβάνονται οι εφαρμογές γραφείου, δηλαδή η χρήση επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και η προετοιμασία παρουσίασης, καθώς και η αξιοποίηση υπηρεσιών Cloud.  Επιπλέον παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά με το διαδίκτυο και τους τρόπους χρήσης του (αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφορίας, κοινωνικά δίκτυα, τηλεδιάσκεψη και τηλεργασία), καθώς και τη χρήση  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με έμφαση στους βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Σε ποιούς απευθύνεται 

Σε ανέργους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες. Άτομα με μηδενικό ή πολύ βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.